פרטיות

1. בהצטרפותו לשירותי אונליין ולמועדון הלקוחות, החבר מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת
חברותו במועדון הלקוחות, יישמר במאגרי המידע של ORANGIE בע”מ לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים
תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים,  לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות חברי
המועדון, מתן שירותים לחברי המועדון ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע לחבר כי לא חלה עליו חובה
חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו.  כמו כן, ORANGIE תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל,
להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים
השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה של ORANGIE.
בהתאם להסכמת החבר כדין, חברת ORANGIE בע”מ תהא רשאית לפנות אל החבר מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת
הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו”ב של הרשתות והגופים
המעניקים הטבות במסגרת המועדון דרך החברה ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או
הטבות לחברי המועדון), באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא
נתקבלה הודעה אחרת מהחבר בכתב בכל עת.
ORANGIE אף רשאית, למטרות הנ”ל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות
במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברה המועדון על-פי
שיקול דעתה של ORANGIE.

על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין ORANGIE תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח
ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.
2. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לORANGIE בכתב בהתאם להוראות
כל דין.
3. ORANGIE תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור
השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות
למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.
הזכויות של ORANGIE באתר
1. הקניין הרוחני בORANGIE- בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה
זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות,
התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (“תכולת האתר”), הינם בבעלות מלאה
ובלעדית של ORANGIE, או של צדדים שלישיים שORANGIE קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
2. ORANGIE שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות
כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
3. השמות ORANGIE, ORANGIE ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של ORANGIE הם בבעלות מלאה
ובלעדית של ORANGIE, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
4. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות
ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות
להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג’ תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.
5. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית
המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות
לכך מראש ובכתב מ-ORANGIE.