תקנון ORANGIE

ברוכים הבאים לאתר ORANGIE. אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות. אנא קראו בתשומת לב
תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.
אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה המפורט להלן.

1. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו בטלפון. מוקד התמיכה נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות
בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר.

2. אתר ORANGIE הינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות (להלן: “ORANGIE​” או “האתר”). האתר
מנוהל ע”י “גליה אורנג’י” (להלן: “ORANGIE”) במסגרת מאמציה לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה.

3. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: “הלקוח”), מצהיר בעצם ביצוע
הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה ב-ORANGIE יהא כפוף לתנאים
המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד ORANGIE ו/או מי מטעמה ו/או מי
ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של ORANGIE על פי
תקנון זה.
4. לקוח המצטרף לשירות ORANGIE, מצורף גם למועדון הלקוחות של ORANGIE. בהצטרפותו לשירות ORANGIE מאשר
הלקוח כי קרא את תקנון מועדון הלקוחות וכי הוא מסכים לתנאיו, ובפרט אלו המפורטים בסעיפים 4.1 ו- 4.2 לתקנון
מועדון הלקוחות.

5. השירות שניתן במסגרת ORANGIE מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי
ORANGIE לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: “אזור השירות”). על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות, על
הלקוח ללחוץ על מילות הקישור “בדיקת אזורי משלוח” הקבוע בחלק התחתון בסרגל הימני של כל עמוד באתר ולאחר
מכן להקליד את המיקוד של המען במקום המיועד לכך בתפריט וללחוץ “אישור”. מען מסוים מצוי באזור השירות, על
הלקוח ללחוץ על כפתור “משלוחים” הקבוע בסרגל העליון של כל עמוד באתר ולאחר מכן להקליד את המיקוד של המען
במקום המיועד לכך בתפריט וללחוץ “אישור”. יובהר כי על אף האמור לעיל ל ORANGIE הזכות הבלעדית לשנות מעת
לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

6. אספקת מוצרים שנרכשו ב-ORANGIE אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או
אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

7. ORANGIE שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן
התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי ORANGIE בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה
מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן ב-ORANGIE לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה
כפופה לתקנון המעודכן.

8. ORANGIE, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות ORANGIE, וזאת ללא צורך במתן
התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

9. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח
תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

“המוצרים”

1. מוצרי ביגוד ומוצרי צריכה אחרים הנמכרים מעת לעת בחנויות של ORANGIE ואשר מועד אספקתם התבקשה על ידי
הלקוח בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו “אספקה”.
2. שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: “רשימת המוצרים”).

3. ORANGIE אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים ב-ORANGIE. ORANGIE רשאית לשנות בכל עת
איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים
מהרשימה הנ”ל.

4. אופן הצגת המוצרים ב-ORANGIE יקבע על ידי ORANGIE מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות
המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את ORANGIE.

5. הלקוח יהא רשאי להוסיף ל”סל הקניות” / “עגלת הקניות” גם מוצרים שבסמוך לשמם ברשימת המוצרים יצוין כי הינם
בסטטוס של “חסר במלאי” או כל מונח דומה אחר. משמעות המושג “חסר במלאי” או כל מונח דומה אחר תהא כי המוצר
איננו מצוי בעת ההזמנה במלאי החנות המספקת. במקרה זה הלקוח לא יחויב בגין המוצר הנ”ל, אנו נמליץ על תחליפים
במידה וניתן ו/או הלקוח מבקש זאת. והיה ולא נוצר קשר עם הלקוח, ORANGIE תהא רשאית לספק תחליפים למוצרים
חסרים עפ”י שיקול דעתה גם אם מחירו של המוצר החלופי יהא שונה ממחיר המוצר המוזמן. במקרה זה תעמוד ללקוח
האפשרות להחזיר את המוצר החלופי במידה ואינו לשביעות רצונו, והלקוח יזוכה במלוא מחיר המוצרים המוחזרים.

6. במסגרת הרכישה ב-ORANGIE, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור
תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ORANGIE.

המחירים

1. מחירי המוצרים שיפורסמו ב-ORANGIE הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר
ORANGIE ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. ORANGIE תהא רשאית לעדכן את
מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.

2. בכל הנוגע למכירות ORANGIE המתבצעות באמצעות הטלפון, או אתר האינטרנט, בין אם המוצרים נושאים תו מחיר
המוטבע עליהם ובין אם לאו, מחירי המוצרים הנמכרים ב-ORANGIE אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים
בסניפי ORANGIE מהם נאספים המוצרים לצורך אספקתם ללקוח. בכל מקרה יחייב המחיר המצוין על גבי החשבון, שהוא
מחיר ORANGIE ולא המחיר המופיע (אם מופיע) על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר. למניעת ספק בדבר מחירו של
המוצר לצרכן, מודבקת מדבקת ORANGIE על תג מחיר. ללקוח המבקש לרכוש מוצרים באמצעות הטלפון תעמוד
האפשרות שמחירי המוצרים יוקראו לו על פי בקשתו. מחירי המוצרים מפורטים גם באתר האינטרנט ORANGIE וניתנים
לבירור לפני ההזמנה. המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם
ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר ORANGIE כאמור לעיל.

3. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).

ביצוע הרכישה באתר

1. הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים
המוצגים באתר או ברשימות האישיות של הלקוח.

2. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור “לתשלום” או “לתשלום בקופה”. על הלקוח יהיה להזין את
הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה. בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי
שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה.

3. בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו
בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו
נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי
המוצרים יוחזרו לחנות. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות. יודגש כי
לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או
בדרישות כלשהן ל-ORANGIE, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח.

4. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר
אלקטרוני כדוגמת ORANGIE וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה ל”דף הקופה”.

5. ORANGIE שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות ב-ORANGIE וזאת ללא
צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

מובהר כי שירות ORANGIE אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה
של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה
ובהתאם להוראות תקנון זה.

התשלום

1. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים
שהוזנו למערכת בדף “פרטי לקוח”. ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש
באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר.

2. על אף האמור לעיל ORANGIE שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול
דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

3. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחנויות חברת ORANGIE בעת מועד האספקה.

שעות פעילות ORANGIE

1. הקלדה של הזמנה באתר ORANGIE אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה
אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. באתר האינטרנט מוצגים מועדי
האספקה הזמינים למשלוח בהתאם לאזור מגוריכם ובכפוף לאזורי השירות של ORANGIE. בביצוע הזמנה טלפונית, ניתן
לקבל את מועדי האספקה לבית הלקוח, מנציגי השירות במוקד השירות.

2. שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות הינן כדלקמן: ימים א’ – ה’ : 20:00 – 09:30 ימי ו’ 9:00 – 16:00 (ללא ערבי חג
ומועדי ישראל).

3. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות
הפעילות של מוקד שירות הלקוחות וORANGIE אינה מחויבת למועדים אלה.

דמי משלוח

1. לרשות הלקוח מספר דרכים לבצע הזמנה: קניה טלפונית באמצעות מוקד שרות הלקוחות ו/או שליחת הזמנה דרך אתר
הקניות ORANGIE.
2. בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך של עד 30 ש”ח בגין אספקת מוצרים בסך כולל של עד 500 ש”ח
למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. דמי המשלוח בגין אספקת מוצרים כאמור, בסך כולל של מעל ל- 500 ש”ח יהיו
בחינם.

3. דמי המשלוח יקבעו סופית בהתאם לסכום הקניה לתשלום ביום אספקת המוצרים, כך שככל שסכום הקניה בפועל יפחת
מ- 500 ש”ח מכל סיבה שהיא ולרבות בשל חוסר במוצרים ו/או קיומם של מבצעים וכד’, יחויב החשבון בדמי משלוח בסך
של עד 30 ש”ח בנוסף לסכום הקניה.
3.1. מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו, יחויב בדמי משלוח מלאים בגין משלוח
חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב (אם חויב), בהתאם לתעריפים הקבועים באתר, וזאת גם אם המשלוח המקורי
הינו ללא דמי משלוח או בהטבה בדמי משלוח

דמי שירות בגין איסוף עצמי

1. ORANGIE שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי השירות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע
מראש על השינוי.

2. בקניה של מוצרים מיוחדים שיוגדרו ככאלה מראש ע”י ORANGIE הן במסגרת קניה באתר, והן במסגרת קניה טלפונית.
הלקוח יחויב בנוסף למחיר המוצר בדמי משלוח אשר יקבעו לכל מוצר בנפרד ואשר יצוינו באתר בסמוך לשם המוצר. את
מחיר דמי המשלוח ניתן לקבל מנציגי השירות בטלפון או כפי שצוין באתר האינטרנט. דמי המשלוח יכול וישולמו ע”י
הלקוח במישרין לידי המוביל. התשלום בגין קנייה של מוצרים מיוחדים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד, השייך
ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף “פרטי לקוח”. מועד האספקה בגין מוצרים אלו
ייקבע בנפרד בנוגע לכל מוצר. התשלום בגין קנייה של מוצרים מיוחדים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד, השייך
ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף “פרטי לקוח”. מועד האספקה בגין מוצרים אלו
ייקבע בנפרד בנוגע לכל מוצר.

אספקה

1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי ORANGIE (לעיל ולהלן: “המשלוח”), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותה של
ORANGIE שלא לספק מוצרים כלשהם, מאחת מהחנויות הפועלות במסגרת ORANGIE אשר תיבחר על ידי ORANGIE
בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי (לעיל ולהלן: “החנות המספקת”). מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה
שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע”י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) וORANGIE
שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.

2. בעת מילוי ההזמנה יבחר הלקוח במועד אספקה מבוקש. הלקוח יבחר את התאריך ואת “חלון הזמנים” שהוא מעוניין שבו
יסופק המשלוח מתוך רשימת מועדים אופציונליים שתוצג באתר בעת מילוי ההזמנה על ידי הלקוח. כל “חלון זמן” יהיה
באורך של שלוש שעות או בכל אורך אחר שיקבע על ידי ORANGIE. מובהר כי ORANGIE תציע מועדים לאספקה בהתאם
ליכולת האספקה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

3. מועד האספקה האפשרי לבחירה הינו בכפוף לחלון הזמנים כמפורט לעיל.

4. ORANGIE תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר.
לכן, ORANGIE אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה
טענות כלשהן כלפי ORANGIE בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. ORANGIE תספק ללקוח רק את המוצרים
שנמצאים במלאי החנות המספקת בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת בכפוף
לאמור בסעיף 16 לעיל.

5. ORANGIE לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.

6. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי
לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה
כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין
בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת
מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח.

7. למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי
הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי ORANGIE. בהזמנה טלפונית שעון הרישום במחשבי ORANGIE יהווה ראיה
סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח ושעת הוצאת החשבון על ידי ORANGIE.

8. לתשומת ליבך ♥
בתקופות מבצעים וסיילים ובפרט במהלך חודש נובמבר ייתכנו עיכובים באספקת המשלוחים.

החזרת מוצרים

1. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.

2. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין
המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות
לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין
וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם
באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.

מבצעים

1. מעת לעת יימכרו מוצרים ב-ORANGIE במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: “מבצעים”).

2. המבצעים הנערכים ב-ORANGIE הנם במסגרת מכירות ORANGIE בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים ב
ORANGIE. ORANGIE לא תהא מחויבת למכור, במסגרת ORANGIE​, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ”ל ימכרו
בתנאי מבצע במסגרת איזה מאתרי ORANGIE שאינן ORANGIE. כמו כן מבצעים שיתנהלו ב-ORANGIE לא יחייבו את
ORANGIE ברכישות שתתקיימנה במסגרת אתריה.

3. במידה וORANGIE תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת ORANGIE אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע
ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין
בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע (הן בסמוך למוצר והן ב”קישור” למוצר ע”י סימונו באתר). מובהר כי בהתאם לאמור
בסעיף 19 לעיל, הטבות קופונים שוברים אישיים אינם נשמרים, ואלה יחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום
האספקה.

ככל שתחליט ORANGIE להעניק ללקוחותיה מתנות ו/או הטבות לקונים בשירות ORANGIE, בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ”י
שיקול דעתה הבלעדי, וORANGIE תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה
מוקדמת.

ביטול הזמנה

1. לקוח רשאי לבטל הזמנה דרך שירות הלקוחות בטלפון  03-6723371 \ 050-7111165

2. ביטול יכול להתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני בלבד.

3. ORANGIE תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.

4. בנוסף לאמור לעיל, הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שאינם אלה: (א) טובין פסידים (מתקלקלים או
מתכלים); (ב) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; (ג) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול,
שהצרכן פתח את אריזתם המקורית; (ד) תרופות, תוספי תזונה; ו- (ה) הלבשה תחתונה. באמצעות פנייה למוקד שירות
הלקוחות הטלפוני וזאת עד 14 ימים מיום אספקת המוצר.

5. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות
הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986,
ו/או בכפוף למדיניות ORANGIE כפי שתהא מעת לעת.

רכישה טלפונית

1. ביצוע הזמנה ורכישה על ידי הלקוח ב-ORANGIE יכולה להתבצע הן באמצעות תקשורת האינטרנט, והן באמצעות
תקשורת טלפונית בין הלקוח לORANGIE . למען הסר ספק יובהר כי האמור בתקנון זה בדבר רכישה באמצעות
האינטרנט, יחול בשינויים המחויבים גם על הזמנה טלפונית באמצעות מוקד שרות הלקוחותו.
2. מספר הטלפון לביצוע הזמנה טלפונית הינו – 03-6723371 \ 050-7111165(לעיל ולהלן: “מוקד שרות לקוחות”).

3. לקוח שביצע הזמנה באתר רשאי לבטל את ההזמנה או להחזיר מוצר כלשהו מתוך ההזמנה באמצעות פנייה למוקד שרות
לקוחות, בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר אופן ביטול הזמנה.

הערות למוצר

1. הנתונים המופיעים על הפריטים נמסרו על-ידי ספקי הפריטים ובאחריותם.

2. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.

3. התמונות הינן להמחשה בלבד.

1. אספקת המוצרים ו/או השירותים תעשה בתיאום ישירות עם ספק המוצר לאחר הרכישה בהתאם לכתובת שנמסרה במועד
ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.
ORANGIE תהא רשאית על פי שיקול דעתה, מעת לעת, באופן קבוע או זמני, להעניק ללקוח הטבה בדמי המשלוח.
ההטבה יכולה להיות במלוא דמי המשלוח או בחלקם. ההטבה תינתן בדרך של זיכוי הלקוח בסכום החיוב העודף בגין דמי
המשלוח או באי חיובו של הלקוח, או במתן הנחה כספית בשווי דמי המשלוח או חלקו, על פי קביעתה של ORANGIE .
2. המחירים באתר אינם כוללים את עלות הובלתם, התקנתם או הרכבתם, אלא אם צוין אחרת  באתר. החיוב בגין הובלה,
התקנה או ההרכבה של המוצר, יבוצע על ידי ORANGIE או על ידי ספק המוצרים, כפי שייקבע על ידי ORANGIE. ORANGIE
תהא רשאית על פי שיקול דעתה, מעת לעת, באופן קבוע או זמני, להעניק ללקוח הטבה מלאה או חלקית בתשלום עבור
הובלה או התקנה או הרכבה, כפי שיפורט באתר. ההטבה תינתן בדרך של זיכוי הלקוח בסכום החיוב העודף בגין דמי
המשלוח או באי חיובו של הלקוח, על פי קביעתה של ORANGIE  .
3. ORANGIE וספקי המוצרים יהיו רשאים, מעת לעת, לקבוע תנאים והגבלות בכל הנוגע לאספקה והובלה חריגה של
מוצרים, לרבות הספקה למקום סמוך בתיאום עם הלקוח. במקרה של הובלה חריגה, ORANGIE האתר ו/או ספקי המוצרים
רשאים לגבות תשלום נוסף בהתאם למפורט באתר ו/או כפי שיאושר טלפונית או אחרת אופן פרטני מול הלקוח. לצרכי
סעיף זה, הובלה חריגה כוללת הובלה של מוצרים לאזורים המוגדרים על ידי מערכת הביטחון או גורמי אכיפה כבעלי
גישה מוגבלת מבחינה ביטחונית, וכן הובלה הדורשת כוח אדם ו/או אמצעים מיוחדים (כגון מנוף) ו/או פעולות מיוחדות
(כגון פירוק), לשם הובלתו או הכנסתו לבית הלקוח, כגון הובלה לקומות גבוהות.
4. לעיתים האספקה לבית הלקוח תתבצע ע”י שירות משלוחים חיצוני אשר אזורי האספקה שלו שונים מאזורי האספקה של
ORANGIE. במידה וההזמנה בוצעה מחוץ לאזורי האספקה של נותן שירותי המשלוחים, ספק המוצרים ייצור קשר עם
הלקוח לצורך ביטול ההזמנה וזיכוי הלקוח בגינה. ORANGIE ו/או הספקים לא יהיו אחראים כל איחור או עיכוב באספקה
ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם.
5. הלקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות על פיו (להלן: “חוק הגנת
הצרכן”). לשם  הנוחות, על פי חוק הגנת הצרכן, לקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר שנמכר במכר מרחוק עד 14 יום
ממועד קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש בחוק, לפי המאוחר מביניהם. ברכישת
מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות  כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, ובכלל זה טובין
פסידים, “מידע” כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה טובין
הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, תרופות, תוספי תזונה והלבשה תחתונה.
בהתאם לסעיף 14ג1(ג) לחוק הגנת הצרכן, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים
מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת
שיחה בין החברה לבין הלקוח  כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל
תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.
החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת
או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, ככל שהלקוח בחר לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.
לקוח שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי החברה במקום עסקו, על חשבון המשתמש. משתמש שיבקש
כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור החברה, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.
6. ניתן לבטל הזמנה עד 14 ימים מיום ביצוע העסקה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות מוקד שירות הלקוחות
טלפון 03-6723371 \ 050-7111165
7. ORANGIE תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. ORANGIE לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף,
תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר
אזל במלאי וכו’.
8. הנתונים המופיעים לעניין המוצרים, הרכבם, תכונותיהם וכיוצ”ב נמסרו על-ידי ספקי המוצר ועל כן הינם באחריותם
הבלעדית.
9. ככל שהלקוח יבקש כי הספק יתקין לו את המוצר שנרכש (ככל שהתקנה היא רלוונטית), תהיה ההתקנה כפופה לתשלום
דמי התקנה ישירות לספק המוצרים על פי תנאיו.
10. שירות ואחריות יינתן ללקוח על-ידי ספקי המוצרים ו/או מי מטעמם בהתאם לתנאי האחריות הרלוונטיים למוצר שנרכש.

אחריות

1. ORANGIE אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם
ללקוח ORANGIE ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת ב-ORANGIE ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם
כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס
אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה
שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת
הלקוח ב-ORANGIE וכד’. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לORANGIEו/או
לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס
האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
2. הלקוח פוטר את ORANGIE מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה
טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
3. ORANGIE לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה
ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’.
4. ORANGIE לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה
בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי
תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.
5. ORANGIE לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור
למוצרים ו/או שירותים שיירכשו ב-ORANGIE ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לORANGIE או ישירות
ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים (לרבות בהובלתם ו/או בהתקנתם), אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר
וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
6. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא ORANGIE בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו
על ידי הלקוח.

החוק החל והתניית שיפוט

1. על ההתקשרות בין הלקוח לבין ORANGIE במסגרת ORANGIE ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי
בלבד.
2. ORANGIE והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם
מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.

אבטחת האתר

1. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:
1.1. חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים
1.2. בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו.
1.3. שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.
ORANGIE תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

פרטיות

1. בהצטרפותו לשירותי אונליין ולמועדון הלקוחות, החבר מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת
חברותו במועדון הלקוחות, יישמר במאגרי המידע של ORANGIE בע”מ לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים
תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים,  לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות חברי
המועדון, מתן שירותים לחברי המועדון ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע לחבר כי לא חלה עליו חובה
חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו.  כמו כן, ORANGIE תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל,
להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים
השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה של ORANGIE.
בהתאם להסכמת החבר כדין, חברת ORANGIE בע”מ תהא רשאית לפנות אל החבר מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת
הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו”ב של הרשתות והגופים
המעניקים הטבות במסגרת המועדון דרך החברה ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או
הטבות לחברי המועדון), באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא
נתקבלה הודעה אחרת מהחבר בכתב בכל עת.
ORANGIE אף רשאית, למטרות הנ”ל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות
במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברה המועדון על-פי
שיקול דעתה של ORANGIE.

על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין ORANGIE תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח
ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.
2. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לORANGIE בכתב בהתאם להוראות
כל דין.
3. ORANGIE תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור
השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות
למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.
הזכויות של ORANGIE באתר
1. הקניין הרוחני בORANGIE- בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה
זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות,
התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (“תכולת האתר”), הינם בבעלות מלאה
ובלעדית של ORANGIE, או של צדדים שלישיים שORANGIE קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
2. ORANGIE שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות
כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
3. השמות ORANGIE, ORANGIE ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של ORANGIE הם בבעלות מלאה
ובלעדית של ORANGIE, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
4. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות
ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות
להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג’ תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.
5. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית
המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות
לכך מראש ובכתב מ-ORANGIE.